Masterclass Webinar

Entrepreneurial Mindset & Self-Efficacy

Der tales meget om at undervisere skal styrke de studerendes ”entreprenørielle mindset”. Men hvad indebærer det egentlig? Hvad er et entreprenørielt mindset? Og hvilken rolle kan undervisning og uddannelse spille i udviklingen af et sådan mindset?

Til denne Master Class kan du høre PhD Inge Birkbak Larsen fortælle om forskellige opfattelser af hvad et entreprenørielt mindset er, samt hvilke elementer i en undervisningssituation, der kan være medvirkende til at studerende udvikler deres entreprenørielle mindset, herunder på studier, som ikke har iværksætteri og virksomhedsopstart i centrum, (eks. de humanistiske og sundhedsfaglige uddannelser)

Du vil også møde Fonden for Entreprenørskabs forskningsleder, Kåre Moberg, som i sin forskning har fokuseret på, hvordan forskellige former for entreprenørskabsundervisning øger elever og studerendes tillid til at agere entreprenørielt, dvs. deres entreprenørielle self-efficacy. I sit oplæg vil Kåre forbinde denne forskning med den teoretiske ramme omkring "affordances" og diskutere, hvordan forskellige omgivelser og kontekster ikke kun tilbyder forskellige handlemuligheder, men også sender forskellige signaler til forskellige typer af studerende, og på denne måde opfordrer til forskellige handlinger.

Hvad kan du forvente at få ud af Master Class'en:

  • Indblik i forskellige forståelser af det entreprenørielle mindset og self-efficacy som teoretisk begreber
  • Eksempler på konkret anvendelse af begreberne i undervisningssammenhæng
  • Inspiration til pædagogiske metoder til at understøtte udviklingen af de studerendes entreprenørielle mindset samt self-efficacy

Inge Birkbak Larsen er Assistant Professor ved Advantere School of Management i Madrid og PhD fra Aarhus Universitet. Hendes oplæg tager afsæt i den forskning der ligger til grund for hendes PhD afhandling ”Cultivating an Entrepreneurial Mindset through Entrepreneurship Education”.

I afhandlingen undersøger hun teoretisk og empirisk entreprenørskabsundervisningens rolle i udviklingen af de studerendes mindset, med særligt blik på studerende på humanistiske og sundhedsfaglige uddannelser.