Projektstøtte til skoler og uddannelsesinstitutioner

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.

 

Når der er åbent for en ansøgningsrunde, kan du læse mere om puljer og fokusområder under uddannelsessegmenterne nedenfor.

Ansøgningsmuligheder - klik på det relevante uddannelsessegment

 

Om projektstøtte

 

Fondens indsatsområde er uddannelsessektoren fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser.
Derfor kan man søge støtte til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

For at sikre forankring af projektet skal ansøger være en skole eller uddannelsesinstitution. Man kan altså ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt, medmindre det sker i samarbejde med en uddannelsesinstitution.

Alle de projekter, Fonden giver støtte til, handler om udvikling af entreprenørskabsundervisning, men det specifikke fokus for de enkelte puljer skifter fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde. Hvis du går med tanker om at søge projektstøtte, er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvilke puljer der kan søges inden for på dit uddannelsesniveau.

Projekter, der kan opnå støtte, kan fx have til formål at efter- eller videreuddanne lærere og undervisere inden for entreprenørskabsundervisning, at udvikle nye undervisningsforløb, der sikrer de unges innovative og entreprenørielle kompetencer eller at udvikle inspirerende undervisningsmaterialer.

 

Læs desuden mere i dokumentet "Krav til projektet" her

For de videregående uddannelser afholdes der normalt to åbne ansøgningsrunder om året. For ungdomsuddannelserne og for grundskolen afholdes der 1-2 åbne ansøgningsrunder. 

Der er ansøgningsfrist i hhv. marts og september. 

Når der åbnes for en ansøgningsrunde, kan man finde beskrivelser til de forskellige puljer og fokusområder her på hjemmesiden.

Til hvert fokusområde vil der være tilknyttet en ansøgningsformular, som skal anvendes ved ansøgning.

Se desuden trin-for-trin guiden her: Læs om ansøgningsprocessen

Projekt "Hvem er du"; stx - Tornbjerg og Viby 

De to ansøgerskoler har i samarbejde med organisationen ”Dialog på Tværs”, udarbejdet 4 færdige undervisningsforløb, med materialer, arbejdsspørgsmål og opgaver til brug i det almene gymnasium, med det formål at styrke den gensidige integration mellem elever af dansk og anden etnisk oprindelse.
Materialet bygger på principperne fra dialogisk integration hvor eleverne inddrager sig selv, -
deres erfaringer, holdninger, baggrund og oprindelse.
Se materialet her.


Projekt "Udvikling af en sammenhængende innovationsdidaktik"; htx - Ribe Katedralskole
Udvikling af sammenhængende innovationsdidaktik på ny HTX-uddannelse på Ribe Katedralskole. Udviklingen foretages helt fra bunden, på en måde hvor lokale virksomheder, institutioner og civilsamfund kommer til at spille en afgørende rolle i udviklingen af elevernes handlekompetencer, herunder evne til at være foretagsomme, innovative og gennemføre entreprenørielle processer.

Projekt "Strategiudvikling"; stx - Slagelse Gymnasium

Med afsæt i tidligere projekt omhandlende udvikling af bevægelsesbaseret idrætsdidaktik til idræt C og med yderligere afsæt i Fonden for Entreprenørskabs publicering "Innovation i Gymnasiet - udviklings- og ledelsesperspektiver" vil ansøgerskolen skabe en strategi, som har til hensigt at udvikle fra ”midten” og dermed at koble skolens overordnede (og relativt nyformulerede) strategi og vision, med medarbejdernes personlige og faglige mening(er).

Projekt "Entreprenørskab i et tværfagligt undervisningsforløb i dansk og billedkunst - Klima fra A til Å"; grundskole - Bernadotteskolen

Et bogprojekt, hvor 150 elever fra ansøgerskolen har skabt og udgivet en ”Klimatrilogi”. Bøgerne giver læseren et sprog- og billedblad, der skærper sanserne og udvider deres naturempati.   

Med projektet ønskede skolen at få inspiration til at arbejde med entreprenørskab tekstfagligt i dansk og visuelt i billedkunst. Med projektet ønskede de også at undersøge om den entreprenante tilgang, betyder noget for elevernes motivation og arbejde med dansk og billedkunst - om entreprenørskab kan bruges som redskab til at skabe mere inkluderende undervisning, for de elever, der ikke er fagligt stærke i dansk og/eller billedkunst. Projektet havde et designfagligt fundament, hvor eleverne var medskabere af deres egen undervisning, og hvor gæstelærere støttede elevernes kreative proces, qua deres professionelle tilgang til at arbejde med design, tekst- og visuelformidling. 

Projekt "Strategisk toolbox for I&E"; Kommune - Favrskov kommune

Projektet har i forhold til kommunens I&E-strategi bidraget til en fælles forståelse for, hvorfor og hvordan der skal undervises i I&E. Forløb har bidraget til, at forvaltning og skoleledelse er klædt på til en fortsat proces med personale og elever. 

Målet var, at eleverne i Favrskov Kommunes skoler skulle opleve en mere sammenhængende undervisning i innovation og entreprenørskab og at eleverne skulle udvikle kompetencer til at arbejde med foranderlighed i al almindelighed. Undervisningen skal fremover også skabe rum for mere målrettede forløb i iværksætteri, hvor der arbejdes med konkrete problemer eller drømme, og hvor elevernes bud på løsninger er fokuseret på værdiskabelse for en bred målgruppe. Skolelederne skulle optimere forudsætningerne gennem et intensivt forløb, hvor der skulle sættes retning og udvikles en lokal toolbox med strategiske og didaktisk greb til understøttelse af I&E. toolboxen blev suppleret med eksempler på både korte øvelser og mere sammenhængende forløb.  

Projekt "Problembaseret læring - det er da noget man øver sig på"; grundskole - Agedrup Skole

Skolen ønskedes gennem projektet ønskede at inddrage problembaseret læring (PBL) i undervisningen. Projektets formål var at danne et netværk af interesserede undervisere fra skoler i Odense, hvor vi kunne blive inspireret af eksisterende forskning og drøfte praksis med hinanden. Over kursusdage med mellemliggende arbejde hjemme på skolerne undersøgte vi mulighederne for at lave problembaseret, engagerende og entreprenant undervisning og delte erfaringer og udfordringer med hinanden. Sideløbende med dette projekt kørte tilsvarende på ledelsesniveau for mange af de samme skoler. Projektet blev afviklet i samarbejde med CFU, Odense 

Projekt "Uddannelsesspecifikke workshops til undervisning i Fremtidens Grønne STEM Iværksættere"; eud/eux - NEXT

Projektet er en forlængelse af projektet 'Fremtidens Grønne STEM Iværksættere', hvis formål er udvikle et målrettet forløb på udvalgte erhvervsuddannelsers grundforløb 2. I forløbet har eleverne arbejdet med STEM-kompetencerne i en iværksætterrolle og udviklet nye ideer/produkter, der taler ind i den grønne omstilling og FNs 17 verdensmål. Projektet har haft tre deltagende uddannelser fra skolen: Tømrer-, frisør- og mediegrafikeruddannelsen.  

Skolen har søgt midler til en videre uddannelsesspecifik kompetenceudvikling af lærerne, så de bliver mere fortrolige med forløbets faser og får gennemtænkt og afprøvet til uddannelsesspecifikke cases. Formålet var at sikre lærernes kompetencer til at kunne undervise i bæredygtige og innovative forløb i de 5 centrale faser: - Vidensindsamling - Idegenerering - Prototypeudvikling - BMC – Formidling. Kompetenceudviklingen er gennemført som fire workshops.

Projekt "Kickstart entreprenørskab"; eud/eux skoleoplæring - Aalborg Handelsskole

Skolen har udviklet og afprøvet et sammenhængende forløb til brug på hovedforløbet i Center for Skoleoplæring (tidligere PraktikCenter) for elever på Detail, handel og kontor.  Forløbets fokus er på elevernes entreprenørielle kompetencer med øje for at skærpe kendskabet til entreprenørskab og potentielt se det som en mulig karrierevej samtidig med at være en katalysator for udvikling af det kreative og handlende mindset og en større forståelse af ens egen rolle.  

Forløbet er gennemført på skolen, og de elever, der har ønsket at afprøve sig selv uden for skolens rammer, har fået tilbud om at deltage i den nationale Kickstart Programme-konkurrence.  

Projekt "Podcast-serie om innovation i social- og sundhedssektoren"; eud/eux - Sosu Randers 

Projektets fokus var at udvikle og udbyde en podcastserie, der kan bruges som såvel undervisningsmateriale i undervisningen, som inspiration og forberedelse til undervisning for undervisere og elever. Podcastserien har endvidere sigte mod at praksis og andre fagligt beslægtede uddannelsesinstitutioner (herunder andre SOSU-relaterede uddannelses-institutioner – sygeplejersker, pædagoger m.m.) har glæde og gavn af serien. Udover den direkte anvendelse af serien bidrager podcastserien også til at fremme en fælles forståelse for innovation som begreb og metode på tværs af sektoren.  

Indholdet i afsnittene er interviews og samtaler med relevante videns- og nøglepersoner, der hver især belyser emner, der vedrører innovationsundervisningen i en social- og sundhedsskolekontekst. https://sosuranders.dk/nyheder/podcast-omsorg-paa-nye-veje/   

 

 

Nyttig viden

 

 

Læs om ansøgningsprocessen

 

Få rådgivning

 

Sådan skal du afrapportere, når du modtager projektstøtte

 

 

Generelle spørgsmål vedr. projektstøtte, ansøgningsrunder el.lign., kontakt:

Mette Kjørup, Projektadministrator

mettek@ffefonden.dk

Tlf.: 6545 2465